مرور تگ

آیین کشورداری

آیین کشورداری

یک نظام حکومتی موفق و پیشرو چهار رکن اصلی دارد. دو رکن در سیاست خارجی و دو رکن در سیاست داخلی. در صورتی که این ارکان مختل و متزلزل و ناکارآمد باشند آن نظام ضعیف و آسیب پذیر است. دو رکن در سیاست خارجی عبارتند از: 1. قدرت دیپلماسی 2. قدرت…