مرور تگ

آلمانی

از سرزمین ژرمن ها تا ارض مقدس رضوی

در تابستان سال 1383 از طرف آقای محمدی عراقی از سازمان فرهنگ و ارتباطات با بنده تماس گرفتند و گفتند یک استاد مسلمان دانشگاه آلمانی به ایران آمده و مایل است یک دوره معارف شیعی را نزد یک کارشناس مسائل اسلامی مرور کند. نام ایشان ولف احمد دیتر…