مرور تگ

آزاداندیشی

تعصب و آزاداندیشی

تعصب دلبستگی و پایبندی به چیزی (باور، شخص، مذهب، مکتب، گروه...) است بدون داشتنه دلیل موجه و معتبری برای درستی و حقانیت آن. پس هر نوع دلبستگی و پایبندی تعصب (یاتعصب مذموم) نیست. اگر دلبستگی و پایبندی حاصل یافتن دلیل معتبر باشد که از راه…

آزاد و مستقل اندیشی از ضروریات تفکر فلسفی است

استاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) اظهار داشت روحیه آزاد اندیشی و آزاد فکری و مستقل اندیشی روحیه‏ای است که برای اهالی فلسفه ضروری است و باید بانیان و متصدیان و مروجان فرهنگ کشور در ایجاد و پرورش چنین روحیه ‏ای کوشش کنند. دکتر محمد…