مرور تگ

نقد

تفکر انتقادی

گفتگوی خبرگزاری مهر با دکتر فنائی اشکوری درباره فرهنگ نقد در کشور. قدم اول در ترویج و تحکیم فرهنگ نقد این است که به نقد فرهنگ موجودمان در این باب بپردازیم. 1-    چه نسبتی میان نهادینگی تفکر انتقادی و پیشرفت و توسعه یک جامعه وجود دارد؟ نقد…

تحلیل و بررسی دیدگاه آیه الله جوادی آملی در کتاب منزلت عقل در هندسه معرفت بشری

سامان یافتن علوم بر بستر دغدغه ها،جهت گیریها، اعتقادات ، اخلاقیات و احکام اسلامی "آرمان بلندی است که در درستی و اصالت آن تردیدی نیست؛ با این حال ارائه روایتهای آسیب مند از علم دینی( و به طور کلی رابطه علم و دین )نه تنها نمی تواند این آرمان…