مرور تگ

عرفان اسلامی حوزه علمیه

عرفان اسلامی و رسالت حوزه علمیه

آموختن علوم عرفانی غیر از تربیت عرفانی و عارف شدن است. این ها دو کار متمایز هستند و ملازمه ای بین آنها نیست؛ اما آموختن علوم عرفانی هم لازم و سودمند است. همانطور که اشاره شد یکی از ابعاد مهم دین بعد عرفانی آن است و یکی از مشرب ها و رویکردها…