مرور تگ

رابطه‌ فلسفه‌ و عرفان‌

رابطه‌ فلسفه‌ و عرفان‌ چگونه‌ است‌؟

از دير زمان‌ علاقه‌ و گرايش‌ به‌ عرفان‌ و معنويت‌ در بين‌ ملتهاي‌ مختلف‌ وجود داشته‌ است‌. گاهي‌ اين‌ علاقه‌ها به‌ صورت‌ يك‌ سنت‌ عرفاني‌ درآمده‌ و در بسياري‌ موارد نيز به‌ صورت‌ گرايشي‌ فردي‌ باقي‌ مانده‌ است‌. به‌ عنوان‌ نمونه‌، مي‌توان‌…